ภาพกิจกรรมโรงเรียนองครักษ์

 

Welcome

1. การพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2556


2
. ต้อนรับ ผอ.นิวัฒน์  พัฒนไพบูลย์  สู่รั้ว แสด - ขาว


3
. ต้อนรับ ท่านกิตติรัตน์  มังคละคีรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ


4. บรรยากาศการรับนักเรียนปีการศึกษา 2556


5. งานครบรอบ 56 ปี โรงเรียนองครักษ์


6.
พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2556


7.
กิจกรรมฝากตัวเป็นศิษย์


8.
พบกับ เบส อรพิมพ์  นักพูดล่าความกตัญญู


9. กิจกรรมรับน้อง ปีการศึกษา 2556

 

10. ค่ายแกนนำรักการอ่าน "พี่ม็อค อิคคิว พาน้องเขียน..ชวนน้องเรียนเล่าเรื่อง"


1
1. รำลึกสุนทรภู่

 

12. การแข่งขันกีฬานักเรียน - นักศึกษาจังหวัดนครนายก ประจำปี 2556

 

13. อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ตามโครงการ พัฒนาการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดนครนายก

 

14. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัด "โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์" เป็นโครงการต่อเนื่อง 3 ภาคเรียน ที่โรงเรียนองครักษ์

 

15.  การแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษา จังหวัดนครนายก ประจำปี 2556

 

16. ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย 15 สิงหาคา 2556

 

17. รวมกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

18. นำเสนอผลงานการเรียนการสอนหุ่นยนต์ในโรงเรียน . Smart Educatoin 2014

19. ร่วมกิจกรรมชุมชน" ลอยกระทง 56"

20. คืนสู่เหย้าชาวองครักษ์ ' 57

21. ทอดผ้าป่าการศึกษา 17 พฤษภาคม 2557

22. รับการประเมินการติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 2557